Menu
Oferta

Kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku - program

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU
Wymagania wstępne dla uczestników:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie minimum średnie
 • oświadczenie o swojej niekaralności
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą
 • posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych
Lp.
Temat
Prowadzący
Formy realizacji
1.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
· koordynacyjna rola władz oświatowych
· obowiązujące przepisy
· elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Małgorzata Zakrzewska wykład i zajęcia praktyczne
2.
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
· rada wychowawców
· grupa jako zespół wychowawczy
· organizacja życia, rozkład dnia
· regulamin uczestnika
Dariusz Kulma wykład i zajęcia praktyczne
3.
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
· opracowanie planu wychowawczego grupy
· dokumentacja wychowawcy
· obowiązki wychowawcy grupy
· metody i formy realizacji planów wychowawczych
Małgorzata Zakrzewska
wykład
i zajęcia praktyczne
4.
Ruch i rekreacja:
· cele i zadania zajęć wychowania fizycznego
· metody nauki technik pływania
· gry i zabawy ruchowe
· zajęcia z gier zespołowych
· sport, olimpiady sportowe lekkoatletyka
· organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
Ewelina Kaska – Łobodowska wykład
i zajęcia praktyczne
5.
Turystyka i krajoznawstwo:
· cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku
· organizacja wycieczek
· organizacja biwaków
· gry terenowe (m.in. InO)
Małgorzata Zakrzewska
wykład
i zajęcia praktyczne
6.
Zajęcia kulturalno – oświatowe
Cele i zadania zajęć kulturalno - oświatowych:
· organizacja zajęć kulturalno – oświatowych
· elementy kulturalne zajęć w rozkładzie dnia
· prowadzenie kroniki
· organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
· gry i zabawy świetlicowe
· konkursy, wystawy, dyskusje
· śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem
Paulina Kotomska - Lichniak
wykład
i zajęcia praktyczne
7.
Zajęcia praktyczno – techniczne
Cele i zadania zajęć praktyczno - technicznych:
· formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych
· prace dekoracyjne i zdobnicze, np. „totemy”
· indywidualne zainteresowania uczestników
· rozwój zainteresowań uczestników
Paulina Kotomska - Lichniak
wykład
i zajęcia praktyczne
8.
Prace społecznie użyteczne
Cele i zadania prac społecznie użytecznych:
· wychowawcze znaczenie prac społecznie użytecznych, wolontariat
· prace w zakresie samoobsługi
· prace na rzecz miejsca wypoczynku
· prace na rzecz środowiska
Dariusz Kulma wykład i zajęcia praktyczne
9.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników podczas wypoczynku:
· przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
· przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
Iwona Ciesielska
wykład
i zajęcia praktyczne
10.
· „abc” ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibtylator)
Iwona Ciesielska
zajęcia praktycznePROGRAM KURSU NA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU  Na kurs dla kierowników przyjmowani będą kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu, czyli będą to nauczyciele, czynni instruktorzy harcerscy (od stopnia phm) oraz inne osoby posiadające co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej przy spełnieniu poniższych warunków:
 • ukończone 18 lat życia,
 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • oświadczenie o swojej niekaralności
 • odpowiednie warunki zdrowotne,
 • predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Lp.
Temat
Prowadzący
Formy realizacji
1.
Planowanie pracy wychowawczej
Małgorzata Zakrzewska
wykład i zajęcia praktyczne
ćwiczenia
2.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodieży:
· podział na grupy
· wybór samorządu
· rada obozu – kolonii
· rozkład dnia
· rozkład dnia
Dariusz Kulma
wykład i zajęcia praktyczne
ćwiczenia
3.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników:
· obowiązujące przepisy: podczas przejazdu na miejsce wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku, przeciwpożarowe., w czasie kąpieli, w czasie poruszania się po drogach, w czasie wycieczek i turystyki kwalifikowanej (piesze, rowerowe, autokarowe, górskie, spływy kajakowe)
· normy żywienia
· zasady obsługi urządzeń elektrycznych
· zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
·
Iwona Ciesielska
wykład
i zajęcia praktyczne
4.
„abc” ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibtylator) Iwona Ciesielska
zajęcia praktyczne
5.
Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno - obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego/font>
Dariusz Kulma wykład i zajęcia praktyczne
6.
Prowadzenie dokumentacji wypoczynku:
· obowiązujące przepisy
Małgorzata Zakrzewska
wykład
ćwiczenia

 
PROGRAM KURSU O ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH


  Wymagania wstępne dla uczestników:
 • ukończone 18 lat życia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • posiadanie odpowiednich warunków zdrowotnych.


Lp.
Temat
Prowadzący
Forma zajęć
1.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
- rodzaje i formy wypoczynku
- zadania, obowiązki i odpowiedzialność opiekunów grup
Dariusz Kulma
wykład
2.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, obowiązujące przepisy:
- podczas przejazdu na wypoczynek
- w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży
- ppoż.
- w czasie kąpieli
- w czasie poruszania się po drogach
- w czasie wycieczek
- normy żywienia
- karta wypadku
- zeszyt ewidencji wypadków
Iwona Ciesielska
wykład
3.
Dokumentacja wycieczki i obozu wędrownego
Małgorzata Zakrzewska
wykład
4.
Turystyka szkolna:
- metodyka turystyki i krajoznawstwa
- zasady organizacji zespołów dziecięcych i młodzieżowych, (metody integracji zespołu)
Dariusz Kulma
wykład
5.
Zasady organizacji turystyki:
- przygotowanie wycieczki szkolnej i obozu wędrownego
- zasady funkcjonowania wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
- planowanie wycieczki szkolnej i obozu wędrownego
- przygotowanie planu finansowego obozu
wędrownego i wycieczki szkolnej
- rozliczenie finansowe obozu wędrownego i wycieczki szkolnej
Małgorzata Zakrzewska
wykład

SZYBKO • WYGODNIE • CIEKAWIE